شادی پیکسار برای بردن اسکار

۱۳۸۶-۱۲-۱۳
طراحی شده توسط Qwilm!. ترجمه شده به زبان فارسی مجتبی ستوده